Algemene verkoopsvoorwaarden

Bestellingen:

De verkoop wordt pas geacht conform te zijn na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de bestelling door de leverancier. Elke dienst die door Casselin wordt geleverd, houdt in dat de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Schattingen worden alleen ter informatie gegeven. Het is wel verstaan dat alleen de in de offerte of het bestelformulier vermelde apparatuur wordt geleverd. Het aansluiten van leidingen zoals loodgieterij en elektriciteit is de verantwoordelijkheid van de koper.

Levertijden:

De aangegeven levertijden worden slechts ter informatie vermeld. Deze termijn vormt geen strikte termijn en de leverancier is niet aansprakelijk tegenover de koper in geval van laattijdige levering. De verantwoordelijkheid van de leverancier kan niet worden ingeroepen in geval van vertraging of opschorting van de levering die te wijten is aan de koper of in geval van overmacht.

Prijzen:

Onze prijzen zijn exclusief belastingen, inclusief kartonnen verpakking. Bijgevolg zullen zij worden verhoogd met het geldende belastingtarief (BTW, AEEA) en de op de dag van de bestelling geldende vervoerskosten. Casselin behoudt zich het recht voor om haar prijzen en verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Zij verbindt zich er echter toe de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die bij de registratie van de bestelling zijn aangegeven.

Levering:

De levering vindt plaats op de plaats die de koper op het bestelformulier heeft aangegeven. De prijs van het transport kan variëren afhankelijk van de plaats van levering, het gewicht en het volume. De op het moment van de orderbevestiging aangegeven levertijd wordt slechts als indicatie gegeven en is op geen enkele wijze gegarandeerd. In het geval dat het door de winkelier opgegeven afleveradres onjuist is, worden de kosten van een nieuwe verzending aan de winkelier in rekening gebracht. Bovendien zal de klant bij annulering van een bestelling na een retourzending 15% van het totale factuurbedrag in rekening worden gebracht als schadevergoeding voor de door de leverancier gemaakte kosten voor de verwerking, voorbereiding, verzending en herbevoorrading van de betreffende artikelen. Levering mogelijk in grootstedelijk Frankrijk en Europa. In geval van levering in havengebieden wordt naast de verzendkosten 21 € ht in rekening gebracht. Voor alle andere verzoeken kunt u contact opnemen met de klantenservice. Vertaald met

Transport:

Het risico van het transport wordt volledig gedragen door de koper. In het geval van ontbrekende of beschadigde goederen tijdens het transport, moet de koper bij ontvangst van deze goederen alle nodige voorbehouden maken op de leveringsbon. Deze reserveringen moeten ook schriftelijk worden bevestigd binnen 24 uur na levering, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het uitpakken moet correct gebeuren en de verpakking moet worden bewaard om fouten en beschadigingen te bewijzen. Om ons schadedossier bij onze verzekeraars samen te stellen, moet ons het volgende worden toegestuurd: een fotokopie van de reserveringsbrief, de ontvangst per post van de aangetekende brief en het origineel van de pakbon met de reserveringen.

Betalingsvoorwaarden:

 In geval van annulering van de bestelling door de koper na aanvaarding ervan door de leverancier, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, wordt het met de bestelling betaalde voorschot automatisch door de leverancier verworven en kan het geen aanleiding geven tot enige terugbetaling. De koper verbindt zich ertoe de voorziene betaling in geen geval stop te zetten, zelfs niet indien er een geschil of een rechtszaak zou ontstaan tussen de contractanten of hun cessionarissen. Onze facturen zijn betaalbaar in onze kantoren in Chaponnay. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het opstellen van ontwerpen of het aanvaarden van andere betaalmiddelen geen enkele novatie of afwijking van deze clausule inhoudt (artikel 125 van het handelswetboek). Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen vervaldag is de koper van rechtswege gehouden tot betaling van een boetebeding overeenkomstig artikel 1226 van het Franse burgerlijk wetboek van 15% van het bedrag van de onbetaalde facturen op hun vervaldag, onverminderd de vorderingen die door een rechtbank kunnen worden ingesteld op grond van de volgende bepalingen sectie 700 van de NCPC. De niet-betaling van een enkele factuur of factuur op de vervaldag maakt alle lopende facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De leverancier behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, alle leveringen aan de koper op te schorten totdat alle facturen zijn betaald, of om alle lopende bestellingen te annuleren. In het geval van betaling per ontwerp, moet de koper het geaccepteerde ontwerp binnen acht dagen terugsturen. Het niet terugsturen van geaccepteerde wissels binnen deze wettelijke termijn wordt beschouwd als een verzuim van betaling. Volgens het decreet n°2012-1115 van 2 oktober 2012 zal elke beroepsbeoefenaar die zich in een situatie van laattijdige betaling bevindt, aan zijn schuldeiser een forfaitaire vergoeding voor inningskosten verschuldigd zijn van 40 euro voor elke te laat betaalde schuld. In geval van inbeslagname van de goederen door derden is de koper verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. In geval van afwijzing van een verhoogde wissel wordt de klant 15€ aan kosten exclusief belasting in rekening gebracht.

Garantie:

wij bieden een garantie van één jaar vanaf de datum van de factuur. Wij behouden ons het recht voor om het apparaat of een accessoire gratis te repareren of te vervangen (beschadigde accessoires houden geen vervanging van het apparaat in) om enig defect in materiaal of vakmanschap te verhelpen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik (aansluiting op een ongeschikt stopcontact, gebruik van een verkeerde spanning of stroom, gebrek aan onderhoud, etc.) is uitgesloten van de garantie. In alle gevallen is de klant verantwoordelijk voor de verzendkosten van de reserveonderdelen. Onze aansprakelijkheid kan op geen enkele wijze in twijfel worden getrokken voor installatie, inbedrijfstelling, oneigenlijk gebruik van onze apparatuur, het niet opvolgen van specifieke instructies, kwaadwillige handelingen of misbruik door derden. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de verantwoordelijkheid berust bij onze wederverkopers, die door de aankoop van de apparatuur erkennen dat zij bevoegd, bevoegd en goedgekeurd zijn om de installatie en inbedrijfstelling met de gebruikelijke controles en voorzorgsmaatregelen uit te voeren of te laten uitvoeren. Retourzendingen of omwisselingen van onderdelen mogen niet plaatsvinden zonder onze schriftelijke toestemming. Het terugsturen van defecte onderdelen of apparatuur is noodzakelijk voor de uitvoering van de garantie, het terugsturen van de goederen is de verantwoordelijkheid van de klant, de apparatuur moet goed verpakt en beschermd zijn. Om voor de garantie in aanmerking te komen, moet elk verzoek worden gerechtvaardigd door de voorafgaande verstrekking van de identificatie van de betrokken machine (serienummer of kopie van de factuur). Het defecte onderdeel of apparaat moet binnen acht dagen aan ons worden geretourneerd. De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van slijtage. normale goederen, transport- en opslagomstandigheden. Bovendien is de garantie niet van toepassing indien er door de koper of een van zijn klanten wijzigingen of toevoegingen aan de goederen zijn aangebracht zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze onderneming. Onze garantie dekt geen enkele indirecte schade, al dan niet voorzienbaar. De vervanging van deze onderdelen vormt een forfaitaire reparatie voor de wederverkoper. Uitgesloten van de garantie zijn: elektrische onderdelen, foutieve werking van het apparaat door kalkafzetting, schade aan het apparaat, enz. onjuiste installatie, onjuist gebruik en reparatie van het apparaat, verwaarlozing van het onderhoud van het apparaat. Eigendomsvoorbehoud: wij behouden de volledige eigendom van de goederen die onder het contract vallen totdat de volledige betaling is verricht. van de gefactureerde prijs, daarom kunnen de goederen niet worden doorverkocht zonder voorafgaande toestemming. Bij niet-naleving door de koper van één van de betalingstermijnen blijven de goederen ons eigendom tot de volledige betaling van de prijs (Wet nr. 80-335 van 12/05/1980).

Reparaties:

Alle zendingen van door ons gerepareerde goederen zijn onder rembours en met kosten te betalen. van de haven.

Verantwoordelijkheid van de eindhouder:

Na de publicatie van het decreet nr. 2014-928 van 19/08/2014 (dat de Europese richtlijn nr. 2012/19/EU van 4 juli 2012, gepubliceerd in het PBEG van 24 juli 2012, in nationaal recht omzet) en om te blijven voldoen aan deze verordening, die sinds 2005 van kracht is, heeft CASSELIN SAS een dienst opgezet voor de inzameling en verwerking van AEEA van haar klanten.

Voorwaarden:

Om onze producten te verbeteren, kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving. Al onze foto's zijn niet contractueel. Deze catalogus is ontworpen met behulp van bronnen van freepik.com, frepng.fr, adobe stock, fotolia.com, pixabay.com en toocook.com.